Nowe zasady wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. poz. 1238).
Według nowych przepisów organizatorami bibliotek w zakładach karnych, schroniskach dla nieletnich oraz w zakładach poprawczych są dyrektorzy zakładów. Zobowiązani są do takiego zorganizowania obsługi bibliotecznej, aby biblioteki były usytuowane w sposób dostępny dla wszystkich użytkowników. Muszą być także odpowiednio zabezpieczone.
Korzystanie ze zbiorów w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - według nowych przepisów - odbywać ma się pod nadzorem wychowawcy, a korzystanie z biblioteki ma być nagradzane pochwałą za aktywne czytelnictwo oraz uwzględniane w opinii okresowej.
Przyjęto, że biblioteki w ww. zakładach prowadzą kolportaż prasy i zapewniają dostęp do zbiorów audiowizualnych i multimedialnych. Uregulowano także kwestię współpracy pomiędzy bibliotekami w różnych zakładach, przyjmując, że w miarę możliwości wymieniają się one zbiorami.