Gazeta Prawna zamieszcza rozmowę z wiceminister edukacji Krystyną Szumilas. Rozmowa dotyczy przede wszystkim planowanych przez rząd zmian w ustawie o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Na temat zwiększenia pensum Krystyna Szumilas mówi,że rząd nie chce  zwiększyć wymiaru czasu pracy nauczycieli. Nadal wynosić będzie on 40 godzin tygodniowo. „ Chcemy natomiast zmienić proporcje między czasem poświęconym na zajęcia w szkole a czasem, w którym nauczyciel przygotowuje się do lekcji i wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem zajęć. Samorządy powinny samodzielnie ustalać pensum nauczycieli w zależności od typu szkoły, rodzaju prowadzonych zajęć i liczby uczniów w klasach”. Ministerstwo chce wprowadzić ewidencjonowanie czasu pracy nauczyciela poza pensum poświęconego np. na wycieczki szkolne i zastanawia się, w jaki sposób unormować czas, jaki nauczyciele poświęcają na przygotowanie się do zajęć i realizację statutowych zadań szkoły.
Na pytanie o obawy związkowców, że zwiększenie pensum doprowadzi do zwolnienia 100 tys. nauczycieli Pani Wiceminister odpowiada: „Obecnie nauczyciele prowadzą ponad 1,35 mln godzin zajęć powyżej pensum, czyli tzw. godzin ponadwymiarowych. Oznacza to, że w oświacie jest 75 tys. etatów, które można obsadzić, jeśli nauczyciele nie mieliby nadgodzin. Poza tym od 2009 roku obniżony zostanie wiek szkolny, więc zwiększy się liczba uczniów i klas w szkołach podstawowych. Jeśli nawet doszłoby więc do masowego podwyższania pensum, to niemożliwe, aby z tego powodu pracę straciło 100 tys. nauczycieli”.
Krystyna Szumilas mówi także   o proponowanych zmianach kompetencji kuratorów i przekazaniu ich samorządom oraz zmianie koncepcji nadzoru nad szkołami.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 21 .08.2008 r.