W dyskusji, która odbyła się w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym", udział wzięła niewielka grupa ekspertów.
Jak wskazali uczestnicy, "zasadnicze zmiany w statusie dyrektora szkoły nastąpiły ponad dwadzieścia lat temu, wraz z uchwaleniem dnia 7 września 1991 r. nowej ustawy o systemie oświaty. Rewolucyjne jak na tamte czasy zmiany nadały dyrektorowi szkoły większą autonomię. Stał się on ustawowym organem szkoły, zwiększono mu znacznie zakres jego odpowiedzialności i uprawnień oraz wprowadzono procedurę konkursu jako główny sposób powoływania na stanowisko.
Od tamtego czasu, model statusu dyrektora w polskiej szkole nie zmienił się zasadniczo. Jednak zadania i oczekiwania wobec dyrektorów stale rosną, wynika to z faktu, że szkoła w ostatnim dwudziestoleciu jest w ciągłym procesie zmian".
Dyskusja, w której udział brali zaproszeni eksperci, przyspieszyła prace nad przygotowywaną publikacją, która ma zawierać odpowiedzi na problemy występujące w praktyce szkolnej i samorządowej.

Źródło: www.ore.edu.pl, stan z dnia 6 grudnia 2011 r.