Zgodnie z postanowieniem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - dalej u.s.o., dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Jednakże żaden przepis nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem "rodzaj szkoły". Tematem tym zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r. (II GSK 333/07) przyjął, iż w braku legalnej definicji należy uznać, iż "rodzaj szkoły" to jej cechy szczególne, charakterystyczne w ramach danego typu szkoły. Rozróżnienia szkoły, zarówno z uwagi na typ, jak i na rodzaj, należy dokonywać mając na względzie cel przepisu stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia, w którym ustawodawca odwołuje się do tych pojęć.

W tej sytuacji, przy wykładni art. 90 ust. 2a u.s.o. w zakresie pojęcia "rodzaj szkoły", należy rozpatrzyć, czy szkoła podstawowa, w której występuje nauczanie języka mniejszości na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579, z póżn. zm.), jest innym rodzajem szkoły, niż publiczna szkoła podstawowa funkcjonująca na terenie j.s.t., w której nie występuje nauczanie języka mniejszości.
W świetle powyższych argumentów, należy uznać, że szkoła podstawowa, w której występuje nauczanie języka mniejszości (rodzice wszystkich uczniów złożyli wniosek o naukę języka mniejszości) jest innym rodzajem szkoły, a co za tym idzie, powinno to skutkować przyjęciem adekwatnego sposobu wyliczania dotacji dla szkoły niepublicznej.

 

Polecamy publikację: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach".