Listy przyjętych ukażą się 2 sierpnia 2021 r. Niezadowoleni z wyników rekrutacji mogą się odwoływać, ale sukces w tej materii jest raczej wątpliwy.

 

Rekrutacja do szkół średnich - najpierw odwołanie, potem skarga do sądu>>

 

Druga tura składania dokumentów

Druga tura składania dokumentów do szkół rozpoczęła się 25 czerwca, wówczas zakończył się rok szkolny 2020/2021 i uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Tydzień później - 2 lipca poznali swoje indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty, a 9 lipca otrzymali zaświadczenia o wynikach.

Druga tura składania dokumentów potrwa do 14 lipca, do godziny 15.00. To czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym o zmianie przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których uczeń chce kandydować. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 

 

Świadectwo do 30 lipca

Od 23 do 30 lipca w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. 3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce.(ms/PAP)