Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) opublikowała 16.06. swój pierwszy raport na temat warunków pracy nauczycieli i skutecznego uczenia, który został opracowany na podstawie informacji z 23 państw członkowskich OECD oraz państw współpracujących.  
Pierwsze wyniki raportu TALIS 2009 r. (Międzynarodowa Ankieta na temat Nauczania i Uczenia się) dotyczą tworzenia środowiska sprzyjającego skutecznemu nauczaniu i uczeniu się. Z raportu wynika m.in., że skuteczność nauczyciela jest ściśle powiązana z wydajnością oraz oddziaływaniem nauczyciela na działania innych ludzi w miejscu pracy. Podobnie, atmosfera w klasie wpływa na osiągnięcia uczniów. TALIS wykazuje, że w większości krajów 25% nauczycieli traci około 30% lekcji na sprawy organizacyjne lub sprawy związane z utrzymaniem dyscypliny w klasie. W niektórych krajach ten czas wynosi ponad połowę zajęć.
Według raportu w trzech na pięć szkół w krajach OECD nauczycielom w pracy przeszkadzają uczniowie. Na ich uspokajanie przeznaczają średnio 13 procent swego czasu. W Polsce, Bułgarii, Estonii i na Litwie – 10 proc. Prezes ZNP zauważa, że klasy w polskich szkołach często są zbyt liczne.
W około połowie przebadanych krajów nauczyciele, którzy uczestniczyli w licznych szkoleniach zawodowych wykazują się większą skutecznością w pracy. Wynika z tego, że udział nauczyciela w szkoleniach zawodowych oznacza, że korzysta on z wielu nowych metod nauczania w klasie. 55% nauczycieli uznało, że chcieliby w większym stopniu podnosić kwalifikacje zawodowe, ale rozkład zajęć często skutecznie im to uniemożliwia.
Brak motywacji do poprawiania jakości nauczania to główny problem trzech czwartych pedagogów w badanych krajach. Np. w Danii, Norwegii czy Irlandii ponad 90 procent nauczycieli nie spodziewa się żadnej nagrody za swą pracę.
W Polsce co drugi nauczyciel nie ma motywacji, by się doskonalić.
– W porównaniu z innymi krajami Europy nasi nauczyciele mają bardzo dobre wykształcenie. Ponad 90 proc. ma wyższe studia. Niestety, system awansu zawodowego, który po osiągnięciu stopnia nauczyciela dyplomowanego nie oferuje żadnych innych szczebli kariery, jest przyczyną tego, że nauczyciele nie czują żadnego bodźca do dalszego podnoszenia kwalifikacji – ocenia Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Ponad jedna trzecia nauczycieli pracuje w szkołach, które w opinii ich dyrektorów, cierpią na brak wykwalifikowanej kadry. W Polsce jest ich około 12%, zaś w innych krajach (Estonia, Meksyk, Turcja) - znaczna większość.

Źródło: Głos Nauczycielski, 16.06.2009 r., Rzeczpospolita, 17.06.2009 r.