Czy rada pedagogiczna "sierpniowa" może odbyć się 31 sierpnia, czy powinna 30 sierpnia? W tym roku zaplanowano ją na 31, bo rok szkolny rozpoczyna się 4 września. Dodam, że będzie to moja pierwsza "sierpniowa" rada (od roku pełnię funkcje dyrektora szkoły)?

Odpowiedź
Nie ma przeszkód prawnych aby zebranie rady pedagogicznej odbyło się w zaplanowanym terminie. Dyrektor szkoły decyduje o terminie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej. Ustalając termin zebrania musi uwzględnić, że powinno ono odbyć się po zakończeniu egzaminów poprawkowych i naradach organizowanych przez kuratora oświaty oraz organ prowadzący.

Ustawodawca dyspozycją zawartą w art. 40 ust. 5 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zobligował do odbycia zebrania rady pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego, nie konkretyzując terminu zebrania. Termin zebrania sierpniowego rady uwarunkowane zakończenie egzaminów poprawkowych, które stosownie do zapisu § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Podczas sierpniowego zebrania rady powinna zostać przyjęta m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych. Zwołanie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej umożliwia treść art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, wedle której dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do pracy w trakcie ferii m.in. z powodu działań związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego.

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM
Lidia Marciniak (redaktor)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł