Jak przypomina MEN, do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  •     zaangażowanie w wolontariat,
  •     zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
  •     osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);
  •     uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa do końca września br. Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN – 22 34 74 889.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Czytaj: Skład Rady Dzieci i Młodzieży nieprawidłowy? PO i Młodzi Demokraci chcą wyjaśnień >>