Gmina zamierza zlikwidować małą szkołę podstawową (39 dzieci wraz z zerówką). Chce jednocześnie zabezpieczyć pracę dla wszystkich nauczycieli z tej jednostki w innych szkołach z terenu gminy.
Czy w takim przypadku konieczne są wypowiedzenia stosunku pracy i odprawy dla nauczycieli?
Czy istnieje możliwość przeniesienia nauczycieli za porozumieniem stron do innych szkół zaakceptowane przez dotychczasowego dyrektora likwidowanej szkoły i samego nauczyciela, jeszcze w trakcie trwania roku szkolnego?


Skutki likwidacji szkoły w odniesieniu do nauczycieli, z którymi nawiązano stosunek pracy na czas nieokreślony lub przez mianowanie przewidują przepisy art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN. Wskazany jest tamże tryb postępowania w razie likwidacji szkoły, i tak:
1. Dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy.
2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN , przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w p.1, przysługują świadczenia określone w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
Przepisy art. 19 KN dotyczące możliwości przeniesienia przez organ prowadzący szkołę nauczyciela bez jego zgody.
Możliwość taka wystąpi wówczas, gdy będą spełnione jednocześnie następujące warunki:
- nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania;
- zaistnieje konieczność zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły;
- istnieje możliwość zapewnienia nauczycielowi prawa powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko, po okresie przeniesienia nie dłuższym niż 3 lata.
W omawianym przypadku spełnienie wymienionych warunków jest niemożliwe.
Teoretycznie, alternatywnym rozwiązaniem może okazać się przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły, na jego prośbę - zgodnie z przepisami art. 18 KN.
Przeniesienie z urzędu możliwe byłoby – po spełnieniu zawartych w nich warunków, tj.:
- zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem;
- przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, co w opisanym w pytaniu przypadku byłoby fikcją.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Artykuł 20 Karty Nauczyciela będzie jednym z głównych tematów II  zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca w Warszawie. Program wydarzenia>>@page_break@Moim zdaniem, każde inne działanie – poza rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem – z jednej strony - będzie działaniem pod presją wynikająca z utraty pracy, z drugiej zaś próbą złagodzenia skutków likwidacji szkoły ponoszonych przez organ prowadzący.
Jeśli natomiast nauczyciel mianowany złoży wniosek o przeniesienie do innej szkoły (w myśl przepisu art. 18 ust. 1 KN ), to w interesie obu stron pozostanie jego pozytywne rozpatrzenie.
Innymi słowy, nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na własną prośbę lub za jego zgodą do innej szkoły, nie przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 KN , także wówczas gdy szkoła, w której był zatrudniony przed przeniesieniem uległa likwidacji, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r. (wyrok SN z dnia 12 grudnia 2001 r. I PKN 712/00, OSNAPiUS 2003, nr 23, poz. 564). Podobne stanowisko sąd zajął w wyroku z dnia 22 listopada 2001 r. (wyrok SN z dnia 22 listopada 2001 r. I PKN 701/00, OSNAPiUS 2003, nr 21, poz. 518), w którym stwierdził, że "nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły na jego wniosek, uzasadniony likwidacją dotychczasowego pracodawcy, nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 20 ust. 2 KN."
Przeniesienie nauczyciela mianowanego do innej szkoły na podstawie art. 18 KN nie powoduje bowiem rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy. Równocześnie jednak sytuację zgody nauczyciela na przeniesienie do innej szkoły, przy kontynuowaniu dotychczasowego stosunku pracy, należy odróżnić od sytuacji nawiązania przez nauczyciela nowego stosunku pracy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 1995 r. (wyrok SN z dnia 13 czerwca 1995 r. I PRN 29/95, OSNAPiUS 1995, nr 22, poz. 277) nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 KN , ma prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w ust. 2 tego artykułu, choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie. Brak jest zatem podstaw do odmowy wypłaty odprawy, jeżeli dyrektor posiada informację o zatrudnieniu nauczyciela w innej szkole po rozwiązaniu z nim stosunku pracy w trybie art. 20 KN.
Nie ma natomiast podstawy prawnej i uzasadnienia przeniesienia nauczyciela w ciągu roku szkolnego. Więcej  na ten temat w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Artykuł 20 Karty Nauczyciela będzie jednym z głównych tematów II  zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca w Warszawie. Program wydarzenia>>