Ministerstwo Edukacji przekazało do konsultacji społecznych rozporządzenie doprecyzowujące przepisy dotyczące zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ww. klasach kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia lub w ostatni piątek kwietnia. Zapis ten budzi wątpliwości interpretacyjne, nie wynika bowiem z niego jasno, co dzieje się w przypadku, gdy najbliższy piątek po 1 stycznia wypada 2 stycznia lub w - niedawno uznane za wolne od pracy - Święto Trzech Króli.
Projektowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego doprecyzuje te regulacje. Po nowelizacji z przepisu wyraźnie będzie wynikać, że w sytuacji, gdy najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypadać będzie w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu poprzedzającym ten dzień. W przypadku zaś, gdy najbliższym piątkiem po dniu 1 stycznia jest 2 stycznia, zajęcia kończyć będą się w drugi piątek po dniu 1 stycznia. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Monika Sewastianowicz, RPE, WKP