Trybunał Konstytucyjny uznał art. 103 kodeksu pracy za niezgodny z Konstytucją RP. Wyrok ten oznacza, że moc obowiązującą utraci rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Nie będzie już zatem podstawy prawnej do udzielania urlopów szkoleniowych pracownikom skierowanym np. na studia oraz zwolnień z części dnia pracy, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia. Z kolei, jeśli pracownik nie zobowiąże się umownie do przepracowania odpowiedniego czasu w firmie, która skierowała go np. na studia, nie będzie ona miała podstawy prawnej do żądania zwrotu części kosztów jakie poniosła w związku z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych (jeśli pracownik rozwiąże z nią stosunek pracy).
Trybunał odroczył o rok wejście w życie orzeczenia, aby ustawodawca mógł przygotować projekt nowelizacji kodeksu pracy. Zatem jeszcze tylko przez rok pracownicy skierowani na dokształcenie będą mieli prawo do urlopu szkoleniowego i zwolnień z dnia pracy na obecnie obowiązujących zasadach.

Gazeta Prawna, 1 kwietnia 2009 r., Łukasz Guza