Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe prowadzone przez osoby fizyczne przekazane do prowadzenia w trybie art. 5 ustawy o systemie oświaty. W związku z reformą oświaty od 1.09.2017 r. przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Kto podejmuje uchwałę o przekształceniu i dokonuje zmian w umowie przekazania szkoły?
Jednocześnie szkoły te zamierzają przekształcić oddziały przedszkolne w przedszkola i połączyć w zespół szkolno-przedszkolny.
Jak wygląda sposób tego przekształcenie i kto go przeprowadza jednostka samorządu terytorialnego czy organ prowadzący tę szkołę?


Odpowiedź
Przekształcenie szkoły podstawowej w ośmioletnią następuje z mocy prawa, a do dnia 10 sierpnia 2017 r. gmina i obecny organ prowadzący zmieniają umowę o przekazaniu szkoły.

Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe – dalej u.p.w.p.o., z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, bez podejmowania w tym zakresie uchwały w sprawie przekształcenia. Jedynie osoba prowadząca będzie miała obowiązek złożenia w gminie w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. następujących dokumentów wymienionych w art. 120 ust. 1 u.p.w.p.o.:
1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. W terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonuje się odpowiedniego dostosowania umowy, na podstawie której przekazano prowadzenie szkoły, w zakresie jej typu – gmina oraz obecna osoba prowadząca powinny podpisać stosowny aneks do umowy (art. 261 ust. 2 u.p.w.p.o.).

Zalewska: Prawo oświatowe wdrażamy razem z samorządowcami>>

Przekształcenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w samodzielne przedszkole w celu późniejszego włączenia do zespołu wymagałoby uprzedniej likwidacji oddziału przedszkolnego i następnie utworzenia samodzielnego przedszkola, które z kolei mogłoby wejść w skład utworzonego zespołu szkolno-przedszkolnego, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r. (wyrok WSA z dnia 18 czerwca 2015 r. III SA/Lu 584/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Takiej likwidacji nie może dokonać niesamorządowa osoba prowadząca, która przejęła szkołę z oddziałem przedszkolnym, art. 5 ust. 5k, art. 59 ust. 6 w zw. z ust. 1–5, art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., ani też jednostka samorządu terytorialnego skoro nie prowadzi danej szkoły publicznej. Gmina mogłaby dokonywać jakichkolwiek przekształceń dopiero po przejęciu szkoły podstawowej (z oddziałami przedszkolnymi) od obecnej osoby prowadzącej w trybie określonym w umowie. Za dopuszczalne można uznać natomiast dokonanie omawianego przekształcenia przez osobę prowadzącą w sytuacjach, gdy oddział przedszkolny nie był objęty przekazaniem i został utworzony przez podmiot niesamorządowy (art. 61 ust. 1 u.s.o.).

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

600x150_14e_1.jpg - Najnowsze 28/mar/2017 14:47 - Jaworska, Joanna