Czy dyrektor szkoły musi wydać decyzję administracyjną w poniższym przypadku, a mianowicie: uczeń chodzi do technikum dziennego czteroletniego, po roku uczęszczania i otrzymaniu promocji w klasie pierwszej przenosi się do zasadniczej szkoły zawodowej, po skończeniu tej szkoły rozpoczyna naukę w technikum uzupełniającym dla dorosłych w drugiej klasie?
Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) dyrektor szkoły:
1) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkoły ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkoły ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, w przypadku gdy:
a) uczeń powraca z zagranicy,
b) liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,
c) kandydat do szkoły lub oddziału dwujęzycznego ukończył klasę wstępną;
3) decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych, w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, oraz na semestry programowo wyższe tej szkoły.
W przypadkach niewymienionych wyżej dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych (na semestr pierwszy).
W związku z powyższym należy podkreślić, iż do kompetencji dyrektora szkoły należy przyjmowanie uczniów zarówno do klas pierwszych danej szkoły, jak i do klas programowo wyższych, w przypadku, gdy przechodzą oni z jednego typu szkoły do drugiego. Owo przyjęcie powinno się odbywać w drodze decyzji administracyjnej, choć przepisy prawa oświatowego wyraźnie tego nie wskazują. Jednakże dyrektor szkoły jest jej organem, więc wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania uczniów powinny mieć formę decyzji administracyjnych.