Organ prowadzący niepubliczne przedszkole złożył wniosek o przekształcenie go w publiczne od dnia 1 września 2017 r. Czy w istniejącym stanie prawnym możliwe jest takie przekształcenie? Jaka jest w takim przypadku procedura postępowania, w szczególności: czy możliwa jest zmiana wpisu w ewidencji, a może przedszkole niepubliczne powinno być zlikwidowane i wykreślone a to powstające przejść cała procedurę rejestracyjną; jakie dokumenty powinien przedłożyć w gminie wnioskodawca; czy w tym procesie bierze udział kurator; kto wówczas wysyła do niego dokumenty, gmina czy OP; czy wójt może odmówić dokonania rejestracji takiego przekształcenia (przedszkola gminne nie zapewniają miejsc dla wszystkich uprawnionych dzieci)?

Odpowiedź:

Niedopuszczalne jest przekształceni niepublicznego przedszkola w przedszkole publiczne.

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. nie dają możliwości przekształcenia przedszkola niepublicznego w przedszkole publiczne, z tego względu gmina nie może pozytywnie rozpatrzyć takiego wniosku.

Organ prowadzący może założyć nową placówkę – publiczne przedszkole, działając na podstawie art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 6 ust. 1, art. 58, art. 60 u.s.o., co w szczególności wymaga opracowania aktu założycielskiego, statutu i przede wszystkim uzyskania zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), poprzedzonego uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie publicznego przedszkola (art. 58 ust. 4 u.s.o.).