Ministerstwo edukacji wyjaśnia, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko oraz w wysokości nie niższej niż 40% w przypadku niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego.
Organy prowadzące niepubliczne przedszkola mogą pozyskiwać środki finansowe z dodatkowych źródeł (mogą to być np. opłaty wnoszone przez rodziców dzieci w formie czesnego, opłaty za przygotowywanie posiłków, czy wpłaty sponsorów). Wysokość tych opłat nie jest ograniczana żadnym przepisem ustawowym. Z kolei podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowią, zgodnie z przepisami,  wszystkie wydatki bieżące ponoszone w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko, czyli łącznie z opłatami rodziców. Prowadzi to do sytuacji sztucznego zwiększania wydatków bieżących, stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości dotacji i przyczynia się do nierównego traktowania w finansowaniu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie gminy ze środków publicznych.
Opisane sytuacje oraz płynące z różnych środowisk postulaty i uwagi krytyczne, przyczyniły się do przygotowania propozycji zmiany dotyczącej sposobu określania podstawy naliczania dotacji.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawiera propozycję przepisu, który określa, że podstawą naliczenia dotacji będą wydatki bieżące, które ponosi gmina ze swych własnych środków, a nie z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci.
 
Źródło: MEN,2.02.2012 r.
Oprac. Alicja Bukowska