Na stronach internetowych MEN opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Reforma programowa dotyczy podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do matury, zasadniczych szkół zawodowych. Podstawa programowa określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego oraz w programach nauczania. Regulacja treści kształcenia w języku efektów kształcenia, poprzez określenie wymagań na koniec każdego etapu edukacyjnego, ma na celu precyzyjne określenie tego, czego szkoła zobowiązana jest
nauczyć przeciętnego ucznia.
Proponowane zmiany  - napisano w uzasadnieniu - zapewnią konsekwentną ciągłość programową od chwili pierwszego kontaktu dziecka ze szkołą az do uzyskania końcowego świadectwa. Powiązanie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej umożliwi przede wszystkim spokojną, pełną realizację podstawowego zakresu wykształcenia ogólnego.
Celem zmian jest również zwiększenie możliwości indywidualizacji nauki poprzez pewne zróżnicowanie programu w zależności od zainteresowań uczniów oraz lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższych i aktywności na rynku pracy.
Projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego został opracowany przez zespół ponad 100 ekspertów, złoŜony z wybitnych
przedstawicieli polskiego świata nauki oraz doświadczonych nauczycieli, metodyków
i pracowników systemu egzaminacyjnego.
 
Źródło: MEN, 2.12.2008 r.