Nowelizacja zmienia sposób gromadzenia danych na temat potrzeby kształcenia specjalnego, tak aby zapewnić uczniowi nim objętemu anonimowość. Zamiast jednostkowego gromadzenia tego rodzaju informacji, ustawa dopuszcza gromadzenie ich w bazie danych SIO - zbiorczo - w zbiorach danych szkół i placówek. Jednostkowo informacje o objęciu ucznia ww. pomocą gromadzone będą jedynie w lokalnych bazach danych, tj. w zbiorach danych uczniów.
Równocześnie ustawa w celu zapewnienia właściwego poziomu rzetelności danych przekazywanych do bazy SIO w zakresie form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wprowadza mechanizmy weryfikacji danych przekazywanych przez szkoły i placówki oświatowe z danymi przekazywanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie wydawanych przez nie opinii i orzeczeń. Wprowadzenie tych mechanizmów podyktowane jest koniecznością szczególnego monitoringu rzetelności danych dotyczących uczniów na których kształcenie przeznaczane są zwiększone środki publiczne. 
Nowelizacja usuwa także niekonsekwencję związaną z gromadzeniem w SIO danych o pracownikach. W przepisach ustawy pominięto pracowników specjalistycznych jednostek nadzoru. Założeniem ustawodawcy przy tworzeniu nowego systemu informacji oświatowej było zgromadzenie w bazie takich danych, które pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu kosztów i struktury zatrudnienia w oświacie. Z tego powodu uwzględnienie ww. kategorii pracowników ustawodawca uważa za konieczność.
W SIO znajdą się także dane o wynikach egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ustawa przewiduje gromadzenie w SIO danych o zdaniu egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Nowe przepisy mają obowiązywać od 31 sierpnia 2012 r.