Do KN dodane zostaną przepisy określające zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz prawa jego uczestników - w tym zasady powoływania członków komisji, składów i właściwości komisji oraz regulacje dotyczące odwołań i umorzenia.
Procedura ma być również mniej stresująca dla uczniów, którzy składają zeznania. MEN proponuje, by ustawa wprowadzała zasadę, że małoletni zeznaje tylko raz. Wyjątkiem będą sytuację, gdy pojawią się nieprzewidziane okoliczności, a ich wyjaśnienie będzie wymagać ponownego wysłuchania ucznia.
Nowelizacja doprecyzuje również przepisy dotyczące przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej - jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte w okresie przed upływem trzech miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy organ wiadomości o popełnieniu czynu oraz przed upływem trzech lat od popełnienia tego czynu, karalność ustanie po upływie pięciu lat od popełnienia czynu. Ma to ograniczyć przewlekłość postępowań dyscyplinarnych.

Powstanie baza danych o nauczycielskich dyscyplinarkach>>

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł