Na gruncie dotychczasowych rozwiązań postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego było ostateczne. Wprowadzenie zmian w przepisach KN spowodowało, że możliwe będzie wniesienie zażalenia na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego – art. 85 ust. 5 KN. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego zażalenie przysługuje:

  1. nauczycielowi, którego dotyczy to postępowanie,
  2. dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły – temu nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu szkołę.

Powstanie baza danych o nauczycielskich dyscyplinarkach>>

Zażalenie będzie wnoszone do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
W sposób szczególny potraktowano wyniesienie zażalenia w sytuacji, gdy sprawa dyscyplinarna dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. W takim przypadku zażalenie na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego może również wnieść rzecznik praw dziecka. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka rzecznikowi praw dziecka służy zażalenie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Za uchybienie godności zawodu nauczycielowi grozi dyscyplinarka>>