Rozporządzenie zakłada znaczne ograniczenie liczby dokumentów, które musieli dotychczas wypełniać nauczyciele zaangażowani w procedury udzielania pomocy. Dzięki temu mają zyskać więcej czasu na pracę z uczniem.
Nowelizacja znosi obowiązek tworzenia zespołu dla każdego ucznia (dotychczas składającego się z nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia), do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy. Zadania te będzie wykonywał wychowawca klasy w szkole lub placówce, który w zależności od potrzeb ucznia będzie współpracował z nauczycielami, specjalistami, poradnią i rodzicami. Obligatoryjność współpracy z nauczycielami i specjalistami przewiduje się w sytuacji kiedy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Z przepisów zniknął także obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).
Poszerzono katalog osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o osobę dyrektora, kuratora sądowego, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, pracownika socjalnego i asystenta rodziny.
Przyjęto także, że zajęcia specjalistyczne mogą trwać krócej niż 60 minut - określając przy tym, że zachowany musi zostać ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć. Nowe przepisy podtrzymują obowiązek informowania pełnoletniego ucznia o ustalonych dla niego formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym pomoc ta będzie realizowana.

Źródło: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

Polecamy: Łatwiej będzie uzyskać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pomocy psychologiczno pedagogicznej poświęcono także artykuł opublikowany w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 2/2013>>