Podręcznik jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania. Szef MEiN mówił, że podręcznik do nowego przedmiotu jest autorstwa wybitnego historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego. Czarnek powiedział, że zobaczył ten podręcznik po raz pierwszy w poniedziałek, w "testowej wersji."
- Jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania go jako podręcznika oficjalnego, dopuszczonego przez MEiN. Zostaje tylko ocena językowa i jestem przekonany, bo ocena merytoryczna – mogę to już powiedzieć – jest absolutnie pozytywna, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków" – przekonywał.

Czytaj: Nauczycielka historii: Nie można uczniom mówić, jak mają myśleć>>

 

Tryb w rozporządzeniu

Według rozporządzenia określającego tryb dopuszczania podręcznika do użytku szkolnego,  jest on poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:

 • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
 • jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
 • zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania,
 • ma logiczną konstrukcję;
 • zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia edukacyjne w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły;
 • zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;
 • umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • określa zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony - w przypadku szkoły ponadpodstawowej;
 • zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;
 • ma przejrzystą szatę graficzną;
 • nie zawiera opisu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych;
 • w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku w postaci papierowej, wymagających udzielenia przez ucznia pisemnej odpowiedzi - zawiera informację, że odpowiedzi nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są zaciemnione i przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi.