24 września Minister Edukacji Narodowej podpisała dwa rozporządzenia - w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących oraz  w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego(…) uwzględnia  nową kategorię osób objętych wspomaganiem nauczania języka polskiego za granicą, tj. dzieci pracowników migrujących, oraz wskazuje szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw, a także organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, prowadzące nauczanie języka polskiego i określa placówki, które objęte będą wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto zapisano w nim regulacje określające sposób realizacji zadań polegających na kierowaniu nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą, organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w środowiskach polonijnych i wśród Polaków zamieszkałych za granicą, przekazywaniu za granicę podręczników i pomocy dydaktycznych służących wspomaganiu nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, organizowaniu kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej. W drugim rozporządzeniu określono zakres i warunki przyznawania świadczeń nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących; kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: MEN, 24 września 2009r.