Jak oblicza się odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 30 września, jeśli od 1 września zmieniło się zatrudnienie w szkole i już wiadomo, że odpis będzie dużo mniejszy niż planowano na początku roku?
Czy można teraz przeliczyć jeszcze raz odpis według nowego zatrudnienia i przelać mniejszą kwotę na fundusz?
Czy trzeba przelać taką kwotę jaką zaangażowaliśmy na początku roku?

 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Liczbę tę ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349) - dalej r.p.l.z.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym w zakładzie pracy liczba osób zatrudnionych, skorygowana z końcem roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.
W myśl art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą, co najmniej 75% równowartości odpisów.
Ponieważ odpis podstawowy naliczany jest na początku roku i opiera się na planowanej średniorocznej liczbie zatrudnionych danym roku, jak już wspomniałam trzeba ją na koniec roku skorygować. Jeśli nastąpiła zmiana w rzeczywistym stanie zatrudnienia, należy również przeliczyć odpis na nowo uwzględniwszy zmiany.
Jeśli jesteście Państwo pewni, że zmiany w stanie zatrudnienia nie ulegną zmianie, uważam, że można już dokonać przeliczenia odpisu. Natomiast na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30 września tego roku należy przekazać kwotę odpisu, jaka została wyliczona z początkiem roku. Dlatego też wskazane jest robienie korekty naliczania odpisu i ewentualnych zmian w wysokości odpisu na koniec roku.