Czy po urlopie zdrowotnym nauczycielowi trzeba zagwarantować pracę na poprzednim stanowisku pracy?
Czy po urlopie zdrowotnym w ogóle można nie przyjąć pracownika z powrotem do pracy?

Co, jeśli taki nauczyciel zajmował stanowisko kierownicze (np. kierownika świetlicy szkolnej) i został z tego stanowiska odwołany, w związku z likwidacją stanowiska kierownika świetlicy. Dyrektor szkoły zapewnił mu miejsce wychowawcy świetlicy. Nadmienię, że tenże nauczyciel jest przewodniczącym związków zawodowych i jest objęty szczególną ochroną związków.
 
Odpowiedź
Obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie pracownika po zakończeniu urlopu do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem (podobnie na zasadzie analogii: uzasadnienie uchwały SN z dnia 30 grudnia 1985 r., III PZP 50/85).
Zatem pracodawca nie ma możliwości niewyrażenia zgody na powrót pracownika do pracy po zakończeniu okresu urlopu.
Natomiast po powrocie nauczyciela do pracy warunki zatrudnienia nauczyciela mogą ulegać zmianie. Jeżeli nie ma rzeczywistej możliwości zagwarantowania nauczycielowi zajęć dydaktycznych, dyrektor szkoły, uwzględniając specyficzny charakter pracy takiego nauczyciela w końcowym okresie zajęć dydaktycznych, powinien przydzielić nauczycielowi inne zajęcia w ramach obowiązkowego pensum zajęć i zadań statutowych szkoły.
Jednak zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – dalej u.z.z., pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, ani też zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść, z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy.
Ochrona ta doznaje wyłączenia jedynie w sytuacji określonej w art. 411 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., a więc w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Zmiany organizacyjne polegające na likwidacji stanowiska, nie stanowią likwidacji pracodawcy w rozumieniu art. 411 § 1 k.p., zatem z nauczycielem objętym ochroną związkową nie można bez zgody organizacji związkowej ani rozwiązać, ani wypowiedzieć stosunku pracy, ani także zmienić warunków pracy i płacy.
Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 3 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - dalej u.z.r.s.p., w okresie objęcia szczególną ochroną pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi, będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej, natomiast jeżeli to spowoduje obniżenie wynagrodzenia, do końca okresu szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pracownikowi należy wypłacić stosowny dodatek wyrównawczy (tak więc niekorzystna zmiana warunków pracy nie może się negatywnie odbić na wysokości zarobków nauczyciela chronionego).
Natomiast art. 5 ust. 5 pkt 3 w zw. z ust. 6 u.z.r.s.p. ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do nauczycieli chronionych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie ma jednak zastosowania do nauczycieli chronionych, zatrudnionych na podstawie mianowania, gdyż art. 11 u.z.r.s.p. wyklucza stosowanie norm tejże ustawy do tej kategorii nauczycieli.

Nauczyciele na razie bez podwyżek>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł