Departament Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej wyraża następującą opinię:
zgodnie z art. 73 ust. 1, ust. 8 i ust. 10 ustawy Karty nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.
Urlop macierzyński jest odrębnym uprawnieniem pracownika związanym z rodzicielstwem, przysługuje nauczycielowi na podstawie art. 180 kodeksu pracy. Termin urlopu macierzyńskiego jest ściśle określony, i może być udzielony na co najmniej 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu bądź po porodzie w całości lub części niewykorzystanej przed porodem. Pracownica po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować z pozostałej jego części. W tym przypadku jednak do złożonego pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego musi dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika - ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika.
Podsumowując, w świetle wyżej przytoczonych przepisów Departament Strategii wyraża opinię, iż w przypadku nauczyciela, który w trakcie urlopu zdrowotnego przechodzi na urlop macierzyński, urlop zdrowotny powinien być automatycznie zakończony.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada kompetencji w zakresie interpretacji przepisów prawa w związku z czym wydawane opinie nie są wiążące.
Dz.U.2006.97.674: art. 73 ust. 1; art. 73 ust. 8; art. 73 ust. 10
Dz.U.1998.21.94: art. 180