Platforma Obywatelska w swoim programie zapowiada zmianę sposobu finansowania szkół i placówek oświatowych poprzez wprowadzenie bonu oświatowego jako podstawy tworzenia ich budżetu. PO opowiada się również za zwiększeniem autonomii szkół i kompetencji ich dyrektorów. Jak czytamy w programie PO „należy umożliwić dyrektorom prowadzenie niezależnej i spójnej polityki kadrowej, decydowanie o organizacji pracy szkoły, programach nauczania i realizacji budżetu. Działania te nadzorowałyby rady oświatowe szkół, składające się z przedstawicieli władzy samorządowej i nadzoru pedagogicznego oraz rodziców”.
Platforma zapowiada również: wprowadzenie spójnej podstawy programowej – od przedszkola do szkoły średniej, opracowanie zasad nowoczesnego kształcenia zawodowego, obniżenie wieku szkolnego do sześciu lat oraz opracowanie programów wsparcia dla dzieci ze środowisk wiejskich .i małych miast.
Zdaniem autorów raportu „Diagnoza systemu finansowania i realizowania zadań oświatowych na obszarach wiejskich” wprowadzenie w Polsce modelu bonu oświatowego jest mało realne ze względu m.in. na ograniczenia wynikające z Karty Nauczyciela, system zarządzania placówkami oświatowymi i rolę jaką odgrywa kurator. Można jednak koncepcję bonu edukacyjnego zmodyfikować na polskie potrzeby.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 23.10.2007 r.,