1. Który organ jest właściwy do nadania statutu szkole podstawowej, która z 1.09.2017 r. stała się ośmioletnią szkołą podstawową, do której zostało włączone gimnazjum. Czy organem właściwym do uchwalenia statutu dla powyższej szkoły od 01.09.2017 r. jest rada miejska, takie stanowisko prezentuje nadzór wojewody, czy też rada szkoły?
2. Który organ jest właściwy do nadania statutu zespołowi szkolno-przedszkolnemu, który z dniem 01.09.2017 r. jest zespołem szkolno-przedszkolnym w skład, którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, z włączonymi do zespołu oddziałami gimnazjalnymi oraz przedszkole. Czy tak powstałemu zespołowi szkolno-przedszkolnemu w związku z reformą organ prowadzący powinien nadać statut czy leży to w kompetencji rady dzkoły?
3. Czy szkole podstawowej sześcioletniej, która w wyniku reformy stała się ośmioletnią szkołą podstawową należy nadać nowy statut?
4. Czy Rada Miejska podejmując uchwałę powinna do tej uchwały załączyć także statuty szkoły bowiem z przepisu art. 88 ust. 7 wynika, że wraz z aktem założycielskim nadaje się pierwszy statut. Czy też statuty szkół, o których mowa w pkt. 1-3 niniejszego pisma powinny być podjęte odrębnymi uchwałami rady miejskiej?


Odpowiedź
W przypadku przekształcenie z mocy prawa organem właściwym jest rada szkoły lub w razie jej braku – rada pedagogiczna.

Prof. Jeżowski: szkolne statuty trzeba napisać od nowa>>

Ustalenie organu właściwego do uchwalenia statutu szkoły podstawowej (szkoły innego typu) w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum uzależnione jest od tego czy dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową (ewentualnie w szkołę innego typu) czy też zostało włączone do istniejącej szkoły podstawowej (do szkoły innego typu).

W takim przypadku, statut przekształconej szkole, na podstawie art. 88 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe - dalej p.o., nadaje organ prowadzący wskazany w art. 8 ust. 2 p.o.

Zgodnie z zapisem art. 322 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. W świetle zapisu art. 322 ust. 4 p.o., w przypadku dotychczasowych statutów dotychczasowej szkoły podstawowej przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 p.o., stosuje się odpowiednio. Ustawodawca przywołał w tym zakresie kompetencje rady szkoły (lub w razie jej braku – rady pedagogicznej) jako organu właściwego do dokonywania zmian w statucie. Organ prowadzący nadaje szkole tylko pierwszy statut. Zmiany w statucie lub nadanie nowego statutu należy do kompetencji rady szkoły, względnie w razie jej braku – rady pedagogicznej.

Stanowisko w sprawie organu właściwego w przedmiotowym zakresie wyraziło również MEN w piśmie z 10.03.2017 r. (znak: DPPI-WPPiP.4020.6.2017.DR). W prezentowanym piśmie, MEN wyraźnie wskazało, że organem właściwym w sprawie zmiany statutu jest rada szkoły, lub w razie jej braku rada pedagogiczna. Takie stanowisko również wyrażane jest również przez organy nadzoru pedagogicznego (np. http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wyjasnienia-dotyczace-statutow-szkol/).

Analogiczne kwestia ta jest rozstrzygnięta w przypadku przekształcenia dotychczasowego zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w szkołę podstawową.

Dokonywanie zmian w statutach zespołów szkół, w skład którego wchodzą dodatkowo inne jednostki – np. przedszkole, należy do zadań rady zespołu (jeżeli została powołana) lub rady pedagogicznej. Organ prowadzący – podobnie, jak w przypadku szkół – nadaje zespołowi tylko pierwszy statut.

Również w razie włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły, statut nadaje rada szkoły (bądź rada pedagogiczna – art. 82 ust. 2 p.o.), którego projekt przygotowuje rada pedagogiczna w trybie przewidzianym w art. 72 p.o.

Statut sześcioletniej szkoły podstawowej przekształcanej w ośmioletnią szkołę podstawą na podstawie art. 117 p.w.p.o. może zostać zmieniony (nowelizowany). Rada szkoły lub w razie jej braku rada pedagogiczna może też nadać szkole nowy statut. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadkach, gdy dotychczasowa treść statutu wskutek wielokrotnych zmian stałaby się nieczytelna. Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 p.o., rada szkoły uchwala statut szkoły lub placówki. Jest więc wyposażona przez ustawodawcę do uchwalania statutu szkoły.

Nawiązując z kolei do ostatniej poruszonej w pytaniu kwestii, to należy wskazać, że zastosowane przez ustawodawcę sformułowanie z art. 88 ust. 7 p.o., o podpisaniu aktu założycielskiego oraz nadaniu pierwszego statutu nie oznacza konieczności ujęcia tych dwóch aktów w jednym dokumencie (uchwale), a jedynie wskazanie kompetencji organu prowadzącego do podjęcia tych dwóch czynności.

Szkoła w zreformowanym systemie edukacji. Zadania, Agata PiszkoSzkoła w zreformowanym systemie edukacji. Zadania dyrektorów i organów prowadzących>>