Czy burmistrz może bez wypowiedzenia warunków płacy obniżyć dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny?
Dotyczy to dyrektora, który ma przyznany dodatek motywacyjny na okres sześciu miesięcy w wysokości 40% i dwa tygodnie przed upływem tego okresu otrzymał informację o przyznaniu dodatku motywacyjnego na następny okres, ale w wysokości 30%. Nie przedstawiono żadnego uzasadnienia, które wynikałoby z niespełnienia szczegółowo określonych warunków zawartych w regulaminie przyjętym przez gminę.

 
Odpowiedź
Dodatek motywacyjny na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, którego nie może on być pozbawiony.
Z treści regulaminu wynagradzania wynika, że dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony. Uznać zatem należy, że w sytuacji, gdy dodatek motywacyjny w określonej wysokości, został nauczycielowi przyznany na dany okres, to nauczyciel ów zyskał roszczenie o wypłatę dodatku w określonej wysokości przez ten właśnie okres.
Nie można zmieniać wysokości dodatku motywacyjnego w okresie jego przyznania. Pamiętać także należy, że w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Dodatek motywacyjny nie zależy od zgody nauczyciela>>

Pogląd o dopuszczalności stosowania do stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania wypowiedzenia zmieniającego prowadziłby do skutku nieprzewidzianego w omawianej ustawie (rozwiązanie stosunku pracy), a zarazem sprzecznego z zasadą stabilizacji ich zatrudnienia (podobnie: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 1999 r., I PKN 595/98, OSNP 2000, nr 8, poz. 300). Tak więc wypowiedzenie zmieniające może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
W odniesieniu do dyrektora szkoły organ prowadzący po upływie okresu musi na nowo określić stawkę dodatku motywacyjnego w wysokości odpowiadającej dokonanej ocenie pracy dyrektora szkoły. Po upływie okresu stawka dodatku motywacyjnego może ulec zmniejszeniu. Natomiast ustalenie wysokości dodatku motywacyjnego nie może być dowolne – musi się opierać na ustaleniu realizacji ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dyrektor nie ma prawa wstrzymać wypłaty dodatku motywacyjnego>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł