Dyrektor zespołu szkół przyznał nauczycielowi dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. w wysokości 7%. W regulaminie zatwierdzonym przez radę miejską widnieje zapis: "§ 5 pkt 1 - Środki finansowe przeznaczone dla szkół i placówek prowadzonych przez gminę na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynoszą 6% ich wynagrodzeń zasadniczych." Dyrektor wręczył nauczycielowi aneks do umowy z zapisem o 7% dodatku motywacyjnym. Nauczyciel zwrócił aneks dyrektorowi opatrzony notatką, że się nie zgadza z 7% dodatkiem motywacyjnym, ponieważ w roku szkolnym 2012/2013 miał 9% i w związku z tym nie przyjmuje tego do wiadomości i nie podpisze odbioru dokumentu.
Co teraz powinien zrobić dyrektor szkoły?

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, określa w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego. Pragmatyka służbowa nie zawiera żadnych dodatkowych norm określających zasady przyznawania i wypłaty dodatku motywacyjnego, poza zasadami określonymi w regulaminie wynagradzania. W związku z tym odpowiedź na przedmiotowe pytanie znajduje się w normach regulaminu wynagradzania.
Z podanej treści § 5 pkt 1 uchwały zawierającej regulamin wynagradzania nie wynika jeszcze do jakiej wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciel może nabyć prawo, gdyż norm ta odnosi się wyłącznie do części budżetu szkoły wyodrębnionej na potrzeby wydatkowania tegoż dodatku.
Natomiast kwestię wysokości dodatku motywacyjnego zawiera § 6 Załącznika do uchwały rady miejskiej z dnia 31 stycznia 2005 r. (Nr XXII/181/05), który stwierdza, że wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w placówce od 0-20%. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznawany raz w roku na okres 12 miesięcy lub dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.
Przyznany nauczycielowi dodatek motywacyjny mieści się w zakresie wskazanym w § 6 ust. 1 regulaminu wynagradzania, zatem jest przyznany w wysokości prawidłowej. Czy dodatek ten odzwierciedla zaangażowanie nauczyciela, a tym samym spełnienie przesłanek o których mowa w § 4 regulaminu wynagradzania, decyduje dyrektor szkoły.
Zatem z kompetencji dyrektora szkoły wynika prawo oceny pracy nauczyciela na potrzeby ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego. Skuteczność przyznania dodatku motywacyjnego nie została uzależniona od zgody nauczyciela. W związku z powyższym nauczyciel otrzyma dodatek w wysokości przyznanej. Natomiast jeżeli nie zgadza się z treścią decyzji dyrektora, może skierować pozew do sądu z żądaniem ustalenia prawa do dodatku motywacyjnego w wyższej wysokości.

Zapraszamy na szkolenie "Trzynastka i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy pod koniec roku z systemami kadrowo-płacowymi ProgMan">>