Opublikowano wzór sprawozdania o wysokości średnich pensji nauczycieli

Resort edukacji opublikował wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Formularz składa jednostka samorządu terytorialnego prowadząca placówkę do 10 lutego każdego roku.

Artykuł 30a Karty nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. W sprawozdaniu jednostka prowadząca szkołę musi uwzględnić kwestię wypłaconych dodatków uzupełniających, które do 31 stycznia otrzymują nauczyciele, w tych gminach, w których pensje nie osiągnęły określonej w przepisach wysokości.

W wyliczeniach bierze się pod uwagę liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których otrzymywali wynagrodzenia wypłacane ze środków finansowych szkoły. "Uwzględnieniu powinni podlegać zatem nauczyciele przebywający na zwolnieniu lekarskim do 14 lub 33 dni (okres płatności wynagrodzenia przez pracodawcę), urlopie dla poratowania zdrowia oraz w stanie nie czynnym. Do grupy tej nie będą zatem zaliczani nauczyciele na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych, przebywający na zwolnieniu lekarskim i pobierający zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek opiekuńczy. Jeżeli nauczyciele ci nie otrzymywali wynagrodzenia od szkoły tylko przez część roku kalendarzowego, przy obliczaniu struktury zatrudnienia okresy wypłaty wynagrodzenia przez szkołę powinny być uwzględnione proporcjonalnie" - czytamy w komentarzu do art. 30a Karty nauczyciela.

Sprawozdanie przedkładane jest regionalnej izbie obrachunkowej (również w formie elektronicznej), organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Elektroniczny wzór formularza dostępny jest na stronie:

www.men.gov.pl/images/stories/xls/sprawozdanie_art30a_2012.xls

W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 26 września 2012 r.

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 26 września 2012 r.