W Dzienniku Ustaw opublikowano nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Ma ona lepiej odpowiadać potrzebom rynku pracy.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) jest ściśle powiązana z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określaną przez ministra właściwego ds. pracy, opartej na Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

W omawianym rozporządzeniu dla określenia poszczególnych zawodów przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego (poza nielicznymi wyjątkami) oraz posłużono się nazwami i symbolami numerycznymi grup ustalonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
Klasyfikacja określona w załączniku do omawianego rozporządzenia obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie, określa okres kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej oraz wskazuje ministrów, na których wniosek zawody zostały wprowadzone do klasyfikacji. Zawody ujęto w grupy: wielkie, duże i średnie.

Istotną modyfikacją jest wyodrębnienie w ramach danych zawodów określonych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych, opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Ma to służyć podniesieniu jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz lepszemu powiązaniu go z rynkiem pracy. Umożliwi to także szybkie zorganizowanie kształcenia w odpowiednim zakresie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, trwającym krócej niż pełne kształcenie, w przypadku gdy na rynku pracy pojawi się popyt na pracowników o określonych kwalifikacjach. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2012 r.
Monika Sewastianowicz