Opracowanie planu dyżurów i rozkładu zajęć to zadania dyrektora

Zadania dyrektora związane z organizacją roku szkolnego, które powinny być wykonane przed rozpoczęciem roku, to m.in. zmiany w przydziale czynności nauczycieli, aneks do arkusza organizacji szkoły, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i plan dyżurów nauczycielskich. - przypomina "Dyrektor Szkoły".

Zgodnie z zapisami załączników do rozporządzenia MEN z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) – dalej r.r.s. – szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Ponieważ od 30 kwietnia (termin opracowania arkusza przez dyrektora) i 30 maja (termin zatwierdzenia go przez organ prowadzący) do 1 września może zaistnieć wiele sytuacji mających wpływ na organizację nauczania (wyniki rekrutacji, urlopy macierzyńskie, zdrowotne, zmiany na stanowiskach kierowniczych), niezbędne bywa przygotowanie aneksu, czyli aktualnej wersji arkusza organizacyjnego.

Więcej: www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/opracowanie-planu-dyzurow-i-rozkladu-zajec-to-zadania-dyrektora

Źródło: "Dyrektor Szkoły" nr 8/2013

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.