Poradnie wydają opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, np.

  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • opinie w sprawie realizacji przez uczniów indywidualnego programu lub toku nauki,
  • opinie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły,
  • opinie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego,
  • czy opinie w sprawie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

Pozostałe opinie (w innych, niż określone w odrębnych przepisach, sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów) poradnia wydaje w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Przepisy projektu rozporządzenia zakładają zmianę kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie opinii przez poradnię. psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek będą mogli złożyć: rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że wniosek mogą złożyć rodzice ucznia jedynie łącznie, co w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu jednego z rodziców może prowadzić do odmowy wydania opinii przez poradnię.

Wniosek o opinie do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wniosek będzie musiał zawierać uzasadnienie. Proponuje się również zmianę elementów opinii, poprzez dodanie do jej treści numeru PESEL ucznia (a w przypadku braku numeru PESEL – numeru dokumentu potwierdzającego jego tożsamość), poprzez zniesienie wymogu podpisu opinii przez specjalistów, którzy ją sporządzili (w opinii należy jedynie wskazać ich imiona i nazwiska), a także poprzez zastąpienie diagnozy poziomu rozwoju ucznia oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  1. określeniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz opisem mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii problemu;
  2. rozstrzygnięciem w sprawie, której dotyczy opinia;
  3. wskazaniami dla nauczycieli i rodziców dotyczącymi pracy z uczniem.


Jest to fragment komentarza Piotra Gąsiorka, " Projekt rozporządzenia w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych", opublikowanego w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Nowe przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą także tematem II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca 2013 r. w Warszawie>>