Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz innych specjalistów za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole powinny być zakwalifikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".

Aneta Chmielewska

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego Administracja, stan z dnia 2 lipca 2014 r.