Czy nauczyciel, który jeszcze oczekuje na nabycie praw do świadczenia kompensacyjnego (do 55. roku życia, wszystkie pozostałe warunki zostały spełnione), ale jego stosunek pracy w szkole już wygasł (skończył się stan nieczynny) ma prawo do odprawy?
Zaznaczam, że w okresie oczekiwania nigdzie nie podejmie pracy.
Jeśli tak, to kiedy powinien dostać odprawę - ostatniego dnia pracy, czy po nabyciu praw do świadczenia kompensacyjnego?

Odprawa powinna zostać wypłacona nauczycielowi w dniu nabycia wszystkich uprawnień do świadczenia kompensacyjnego.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) –dalej KN, nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28 KN, przyznaje się odprawę w wysokości uzależnionej od stażu w jednostkach oświatowych: dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy, jeśli przepracował mniej niż 20 lat albo w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy, jeśli przepracował co najmniej 20 lat. Wynagrodzenie stanowiące podstawę odprawy ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).
Warunki do nabycia świadczenia kompensacyjnego określa art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.):
1) wiek 55 lat w 2014 r. bez względu na płeć, 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016,
2) okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
3) rozwiązanie stosunku pracy, a także wygaśnięcie stosunku pracy w związku z przebywaniem w stanie nieczynnym przez 6 miesięcy w oparciu w art. 20 ust. 5c KN.
Nauczyciel jest uprawniony do odprawy z art. 87 KN po spełnieniu wszystkich ww. warunków łącznie. Obecnie nauczyciel posiada wymagany staż oraz wygasł jego stosunek pracy. Dopiero po spełnieniu ostatniego warunku (wieku), nabędzie prawo do odprawy.
 
Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>