Sąd w Nowym Sączu skierował do Izby Pracy Sądu Najwyższego pytanie, czy podstawą ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli określony w art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela odnośnie emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne - powinny być świadczenia miesięczne, czy też suma tych świadczeń wypłacona w ciągu całego danego roku?

Niejasny przepis o odpisie

Zagadnienie powstało na tle powództwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gorlicach przeciwko Zespołowi Szkół o wypłacenie świadczenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sprawdź: Czy można zrobić większy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niż przewidziany w ustawie o ZFŚS? >

Czytaj także: Minister: Przerwa w nauce stacjonarnej nie dłuższa niż 2 tygodnie>>

Sąd Rejonowy zobowiązał pozwaną do wypłacenia na rzecz powodów 41 tys. zł. Strona pozwana zaskarżyła ten wyrok do sądu II instancji wnosząc o jego zmianę. Stwierdziła, że błędem było nieprzyjęcie, iż podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS przypadającego na danego nauczyciela będącego emerytem, rencistą pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest przeciętna, jednomiesięczna emerytura, faktycznie otrzymywana w danym roku. Karta Nauczyciela zawiera przepis odsyłający do ustawy o ZFŚS, a nie do wysokości procentowej odpisu.

Ponadto - zdaniem skarżącej - podstawą odpisu nie jest suma emerytur otrzymywanych przez osoby uprawnione w ciągu całego roku, lecz średnia jednomiesięczna w danym roku kalendarzowym.

Czytaj też: Udzielanie nauczycielom świadczeń urlopowych oraz finansowanie „wczasów pod gruszą” z ZFŚS >

Słowo klucz - "pobierane emerytury"

Sąd Okręgowy jest zdania, że istotą sporu jest interpretacja art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przepis ten reguluje sprawy związane z odpisami na fundusz nauczycieli - byłych i aktualnych - innych świadczeń socjalnych. Jego treść brzmi: "Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych".

Sprawdź: Na podstawie jakich dokumentów dokonuje się odpisu na ZFŚS? >

Według sądu II instancji stanowisko pozwanej jest błędne, gdyż wskazany przepis mówi o pobieranych, a nie pobranych emeryturach. Nie ma mowy w Karcie Nauczyciela, że podstawą odpisów na ZFŚS w wypadku emerytów ma być emerytura z jednego miesiąca.

I taką też interpretacje przyjął Sąd Najwyższy podejmując uchwałę w składzie trzech sędziów.

 

Sygnatura III PZP 3/21, uchwała z 23 lutego 2022 r.