Przepisy dotyczące tej kwestii doprecyzuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Zobowiąże ono m.in. do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Zajęcia rewalidacyjne powinny trwać 60 min.>>

Nowela umożliwi również zmniejszenie liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczbę uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Rozporządzenie doprecyzuje regulacje dotyczące programów edukacyjno-terapeutycznych - wprowadzi m.in. obowiązek określania w nich sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb dziecka. Przepisy wskażą też, jakie zajęcia rewalidacyjne będą uwzględniane w tych programach.
W przypadku dzieci niewidomych będą to w szczególności: nauka orientacji przestrzennej i poruszania się, systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji. Uczniowie niesłyszący, z afazją lub autyzmem będą natomiast uczyć się języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji.

Nowe regulacje oraz zagadnienia pracy z dziećmi z zespołem Aspergera będą omawiane drugiego dnia Kongresu Edukacja i Rozwój na Konferencjach skierowanych do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz psychologów i pedagogów. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia >>>

MEN poprawi zasady finansowania niepełnosprawnych uczniów>>