Czy dyrektor szkoły przy dokonaniu oceny pracy nauczyciela powinien zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego?

Dyrektor szkoły sporządzając ocenę pracy nauczyciela ma możliwość z własnej inicjatywy zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego. Zapis art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zakłada, iż dyrektor ma uprawnienie, a nie obowiązek jego wykorzystywania.
 
Uzasadnienie
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Ustawodawca pozostawił taką możliwość do decyzji dyrektora, jeżeli dyrektor stwierdzi, że zachodzi taka potrzeba wówczas ma możliwość pozyskania opinii samorządu uczniowskiego. Samorząd uczniowski może sporządzić opinię o nauczycielu, którego praca poddawana jest ocenie, ale wyłącznie w przypadku inicjatywy dyrektora szkoły. W sytuacji, gdy dyrektor otrzyma, na własną prośbę, opinię uczniów o pracy nauczyciela, to on podejmuje decyzję o jej ewentualnym uwzględnieniu przy ocenie pracy nauczyciela.

Polecamy: Ocena pracy nauczyciela nie musi być trudna

Ocenianie pracy nauczyciela będzie jednym z tematów styczniowego zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>