Zgodnie z zapisem art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Ostatnia nowelizacja wspomnianego aktu wprowadziła istotne zmiany w kalendarzu roku szkolnego, wśród których jedną z najistotniejszych jest wyposażenie dyrektorów szkół w kompetencje do ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze określonym przepisami rozporządzenia.
Z uzasadnienia projektu zmian przedstawionych na stronach internetowych MEN wynika, że były one inspirowane potrzebą stworzenia w szkole optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na realizację treści nauczania zawartej w podstawie programowej, a także elastyczne planowanie innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. U podstaw proponowanych zmian – wg opinii MEN – leżą oczekiwania społeczne zgłaszane w tej sprawie przez rodziców i nauczycieli.

W świetle nowych zapisów, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca, z zastrzeżeniem, że jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. W stosunku do poprzedniego brzmienia zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn zm.) - dalej r.o.r.s., dokonano wydłużenia okresu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dotychczasowe przepisy przewidywały bowiem, że zajęcia kończą się w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca. Wyjątkiem jest rok szkolny 2010/2011. Zgodnie bowiem z zapisem § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) - dalej r.z.o.r.s., w bieżącym roku szkolnym roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 22 czerwca 2011 r., natomiast w klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kończą się w dniu 10 czerwca 2011 r.

Agata Piszko