"Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności." - pisała minister edukacji ogłaszając trwający rok szkolny rokiem bezpiecznej szkoły.
Zadaniom związanym z zapewnianiem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom poświęcony zostanie styczniowy zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły
Pierwszy w tym roku zjazd AZDS odbędzie się 23 stycznia w Warszawie, jego organizatorem jest Wolters Kluwer Polska wydawca miesięcznika "Dyrektor Szkoły" i kwartalnika "Przed Szkołą", patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Komenda Główna Policji.
W zjeździe weźmie udział wiceminister oświaty Tadeusz Sławecki. W programie znalazły się liczne prelekcje poświęcone tematyce bezpieczeństwa w szkole, poświęcone m.in. czynom niedozwolonym, do jakich dość może na terenie placówki oraz procedurom działania w sytuacjach kryzysowych, w tym m.in. postępowaniu w sytuacji, gdy na terenie szkoły dojdzie do wypadku ucznia.
Roman Majer definiuje wypadek ucznia jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w trakcie pozostawania osoby pod opieką szkoły lub placówki.
1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
• rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
• pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
• społecznego inspektora pracy;
• organ prowadzący szkołę lub placówkę;
• radę rodziców.
2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.

@page_break@

Skład zespołu powypadkowego  
Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób powyżej wymienionych, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W składzie zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.
Dochodzenie powypadkowe  
Zespół powypadkowy obowiązany jest:
• zbadać okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
• wysłuchać wyjaśnień od poszkodowanego, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala,
• zasięgnąć informacji od świadków wypadku,
• zasięgnąć opinii lekarza,
• zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
• dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
• sporządzić protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku.
Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

Fragment komentarza Romana Majera pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>
Osoby zainteresowane zdobyciem praktycznych informacji na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, do których dojść może na terenie placówki, zachęcamy do zapoznania się z programem I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>