W sierpniu 2012 r. Rada Gminy Hanna podjęła uchwałę w sprawie przekazania prowadzenia gimnazjum i szkoły podstawowej osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego. Była to Fundacja Akademia Umiejętności. Uchwała miała wejść w życie w dniu podjęcia, a fundacja miała je przejąć w lutym 2013 r.
Skargę do sądu wnieśli trzej nauczyciele zatrudnieni w tych placówkach.  W skardze sądowej na powyższą uchwałę Mariusz O. i Danuta Z., wnieśli o stwierdzenie nieważności uchwały, zarzucając, że wydano ją z naruszeniem ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegające na rozwiązaniu zespołu szkół bez żadnych uzasadnionych powodów. Naruszenie to miało na celu - zdaniem skarżących - obejście prawa. W uzasadnieniu wyjaśnili, że interes prawny do wystąpienia ze skargą wynika z tego, że dokonanie przekazania szkół wpłynie ujemnie na zakres uprawnień i obowiązków pracowników szkół. Nie pozostanie również bez znaczenia dla ogółu mieszkańców gminny posyłających do nich dzieci. Przekazanie szkoły  wprowadzi pogorszy sytuację nauczycieli, ponieważ przepisy ustawy "Karta Nauczyciela" obowiązywać będą tylko w niewielkim zakresie.
WSA w Lublinie 28 lutego 2013 r. oddalił skargę nauczycieli. Zdaniem sądu skarżący nie wykazali, że ich interes prawny znajduje ochronę w aktualnie funkcjonującym porządku prawnym i że został naruszony kwestionowaną uchwałą rady gminy. Brak takiej ochrony przesądza o braku legitymacji procesowej skarżących, co stanowi podstawę do oddalenia skargi.
Za sprawą nauczycieli sprawa trafiła do NSA, który 1 października 2013 r. oddalił skargę kasacyjna. W ocenie sądu skarżący nie mają interesu prawnego, lecz interes faktyczny w przekazaniu szkół fundacji. Interes prawny musi być konkretny i realny, a w tym wypadku obawa pogorszenia sytuacji nauczycieli jest hipotetyczna.

Sygnatura akt I OSK 1209/13, orzeczenie z 1 października 2013 r.