Sprawa ciągnie się od 2015 r., kiedy to obywatel zwrócił się do CKE o wyjaśnienia ws. procedury przygotywania zadań i testów oraz ustalania zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów: gimnazjalnego, maturalnego oraz eksternistycznych, obowiązującej dla arkuszy egzaminacyjnych na potrzeby matur w 2015 r. CKE odmówiła, wyjaśniając, że jest to wewnętrzna instrukcja, dlatego nie trzeba jej przekazywać w trybie dostępu do informacji publicznej.

Unieważnienie matury wciąż problematyczne >>

WSA: procedura to wewnętrzna instrukcja

Skarga w tej sprawie trafila do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 6 lipca 2016 r. (sygn. akt II SAB/Wa 427/16) oddalił skargę. Jak podkreślił WSA: "procedura stanowi instrukcję odnoszącą się do przygotowywania materiałów służących do przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów". Według sądu dokument służy realizacji zadania publicznego, ale nie przesądza o kierunkach działania organu. Z tego powodu - według sądu - nie podlega ujawnianiu w trybie dostępu do informacji publicznej.

 

 


 

Do sprawy przyłączył się rzecznik praw obywatelskich, który stwierdził, że wyrok WSA prowadzi do ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej  (art. 61 Konstytucji RP). Celem procedur jest bowiem określenie jednolitych zasad i standardów przygotowywania egzaminów zewnętrznych, mających znaczenie dla ogółu egzaminowych.

Procedura układania testów to informacja publiczna

Argumentację RPO podzielił Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 2678/16).  Uchylił zaskarżony wyrok WSA i rozpatrzył sprawę. W ustnym uzasadnieniu NSA wskazał, że informacja o procedurze układania testów nie ma charakteru dokumentu wewnętrznego.

 

 


 

Według NSA procedura ma doniosły charakter ze względu na swój zasięg (skalę osób, których dotyczy) i efekt, dlatego obywatele mają prawo wiedzieć, jak jest skonstruowana.