Ustawa stanowi, że rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. będą mogli zadecydować, czy chcą posłać dziecko do szkoły we wrześniu 2014 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci pięcioletnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki.
W ustawie znalazły się także zapisy ograniczające liczebność klas pierwszych. Nie będą mogły liczyć więcej niż 25 osób. Od września 2015 r. ograniczenie to będzie dotyczyło również klas drugich, a od roku szkolnego 2016/2017 wszystkich klas 1-3.
Nowelizacja obowiązuje od 14 listopada 2013 r. z wyjątkiem przepisu określającego maksymalną liczbę uczniów w klasach pierwszych - ten będzie obowiązywał od 1 września 2014 r.

Źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265).

Polecamy: Sześciolatek zapamięta tylko ciekawą lekcję