Zarządzenie ws. powołania komisji weszło w życie 1 grudnia 2014 r. Komisja odwoławcza jest drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli, powołaną m.in. do rozpatrywania:
- odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji,
- zażaleń na postanowienia w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela
Skład nowej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli został zaproponowany w porozumieniu z kuratorami oświaty, Ministerstwem
Sprawiedliwości oraz właściwymi departamentami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po trzech latach nauczyciel nie odpowie za uderzenie ucznia>>