NIK o skuteczności rządowego programu "Wyprawka szkolna"

"Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w ostatnich latach środki na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w wysokości umożliwiającej zaspokojenie szacowanych potrzeb. Choć wsparcia udzielono niemal wszystkim rodzinom, które złożyły wnioski o pomoc, to niestety blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych pozostała niewykorzystana. Tym samym pomoc nie dotarła do wszystkich uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, bo w programie początkowo zbytnio zawężano krąg uprawnionych, a gminy i szkoły nieskutecznie informowały o możliwości uzyskania wsparcia oraz nadmiernie biurokratyzowały proces ubiegania się o pomoc" - czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli.

Stosunkowo niski poziom realizacji programu wynikał w głównej mierze z rozbudowanego formalizmu i biurokracji. Wymagano od rodziców nadmiernie szczegółowego udokumentowania swojej sytuacji materialnej i życiowej w zdecydowanie za krótkim czasie.

Kontrolowane gminy nie wykorzystały dostępnych możliwości informowania o zasadach udzielania wsparcia, jak również nie zapewniały uprawnionym wystarczającej pomocy.

Słabe wykorzystanie możliwości programu wynikało także z przyjętych przez rząd rozwiązań, które automatycznie wyłączały część uczniów z grupy uprawnionych do uzyskania wsparcia.

Przeprowadzona kontrola wykazała jednak, że z roku na rok ministerstwo edukacji poprawiało zapisy w rządowym programie "Wyprawka szkolna", co spowodowało zwiększenie liczby uprawnionych i poprawiło jego skuteczność.

W MEN skutecznie realizowano w badanym okresie zadania związane z zapewnieniem środków na realizację programu. W latach 2012-2013 uruchomiono środki w wysokości umożliwiającej zaspokojenie szacowanych potrzeb, zgłoszonych przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły. Dotacja była przekazywana gminom i szkołom w wysokości i terminach przedstawionych w programie - wynika z raportu NIK.

Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.nik.gov.pl, stan z dnia 29 września 2014 r.

Data publikacji: 29 września 2014 r.