Z otrzymanych pieniędzy gmina będzie mogła sfinansować wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne:
a) pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Wniosek z tego tytułu należy udokumentować dokumentem potwierdzającym pozwolenie na użytkowanie obiektu;
b) pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;
c) świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej;
d) poradni psychologiczno-pedagogicznych,
e) pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe. Więcej>>

Polecamy: Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014