Pomocą w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne obejmuje się:
– dzieci realizujące w roku szkolnym 2013/2014 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, oraz
– uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) - dalej u.p.s. w wysokości do 6.000 zł na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w związku ze stratami poniesionymi w 2013 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi.
Pod pojęciem rodziny należy rozumieć zgodnie z art. 6 pkt 14 u.p.s. osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Zatem rodzina została określona w sposób szeroki i unikający wskazywania na zależności prawne (pokrewieństwo, powinowactwo, zawarcie małżeństwa), koncentrując się na okolicznościach natury faktycznej (wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 lutego 2009 r., III SA/Kr 864/2008, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Powołany art. 40 u.p.s. stanowi, że osoba albo rodzina, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, mogą otrzymać zasiłek celowy w formie pomocy zwrotnej albo bezzwrotnej niezależnie od dochodu. Zasiłek ten jest wypłacany rodzinom, które wobec zaistnienia klęski żywiołowej nie są w stanie z własnych środków zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych. Sytuację takich rodzin weryfikują gminy w oparciu o uproszczony wywiad środowiskowy, składając następnie wniosek o wypłatę świadczenia do wojewody, który z kolei przekazuje środki do wypłaty na podstawie zaakceptowanych wniosków gminnym ośrodkom pomocy społecznej.
Oznacza to, że nie wszyscy uczniowie z terenów objętych negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi, a tylko ci, których rodziny skorzystały ze wskazanych świadczeń pomocy społecznej, mogą liczyć na finansową pomoc Państwa w przygotowaniu się do nauki w bieżącym roku szkolnym.
Według szacunków Rady Ministrów, z omawianej pomocy może skorzystać w ramach Programu obowiązującego w 2013 r. nawet około 7.000 dzieci i uczniów. W razie potrzeby, wynikającej z większych szkód wynikających z warunków atmosferycznych niż przewidywane, zakres pomocy zostanie rozszerzony na kolejnych beneficjentów.