Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej od 1 lutego 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku (w zastępstwie). Za jaki okres należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop? Czy oprócz ferii zimowych należy odliczyć także, jako urlop wykorzystany w naturze, dni od 23 do 30 czerwca?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli zależy od miejsca zatrudnienia. Nauczyciele szkół, w których organizacji przewidziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wymiarze równym okresowi ferii zimowych oraz letnich i w czasie ich trwania. Urlop wypoczynkowy tych nauczycieli trwa zatem przez okres dwóch tygodni w czasie ferii zimowych oraz od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych (23 czerwca) do dnia zakończenia roku szkolnego (31 sierpnia).
Zgodnie z art. 64 ust. 5 ww. ustawy nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.
Nauczyciel zatrudniony w szkole na czas określony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w ciągu roku szkolnego ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. Jeden miesiąc odpowiada 5,6 dniom urlopu. Nauczyciel, który przepracował 5 miesięcy ma więc prawo do urlopu w wymiarze 28 dni kalendarzowych. Niepełne dni urlopu zaokrągla się w górę.

Nauczyciel, o którym mowa w pytaniu wykorzysta (wliczając dni od 23- 30 czerwca) 21 dni urlopu (dwa tygodnie ferii zimowych oraz 7 dni do końca umowy od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych). W związku z tym, zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy należy mu wypłacić ekwiwalent za 7 dni urlopu, którego nie wykorzystał.