W maju zeszłego roku nauczyciel z naszej szkoły przyszedł na egzamin maturalny pod wpływem alkoholu. W grudniu 2013 r. komisja przy kuratorium orzekła, że należy zwolnić go dyscyplinarnie. Nauczyciel nadal pracuje ponieważ odwołał się do ministerstwa.
Jak wygląda sprawa wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "trzynastki"?
Czy za 2013 rok należy wypłacić "trzynastę"?
Jak komisja rozpatrzy sprawę po upływie połowy roku 2014?
Czy będzie mu się należała "trzynastka" za 2014 rok skoro przewinienie miało miejsce w maju 2013 r.?
Ewentualnie czy będzie mu się należała "trzynastka" za 2013 rok, jeżeli ministerstwo rozpatrzyłoby sprawę do końca marca 2014 r.?


Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w odniesieniu do nauczycieli reguluje art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN. Norma ta odsyła jednak do zastosowania norm ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 z późn. zm.) – dalej u.d.w.r.
Ustawa ta zawiera w art. 3 u.d.w.r. katalog przypadków, których wystąpienie wywołuje skutek w postaci utraty przez pracownika prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 2 i 3 u.d.w.r. pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego m.in. w przypadkach stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości lub wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej.
Zatem w przedmiotowej sprawie zachodzą aż dwie podstawy do ustalenia, że pracownik utracił prawo do trzynastki za 2013 r. Należy zauważyć, że w omawianym przypadku norma art. 3 pkt 2 u.d.w.r., (a więc: stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości) uprawnia do postawienia tezy o samodzielnej podstawie utraty prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. Przy takim ustaleniu kwestia ustalenia prawomocności orzeczenia komisji dyscyplinarnej w kontekście wystąpienia skutku o którym mowa w art. 3 u.d.w.r. - traci na praktycznym znaczeniu.
Zatem dyrektor szkoły powinien poinformować nauczyciela o fakcie utraty prawa do tzw. trzynastki za rok 2013 w związku z tym, że nauczyciel stawił się i przebywał w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości. Sytuacja ta stanowi samodzielną podstawę do zatrzymania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, niezależnie od tego kiedy i w jaki sposób orzekać będą komisje dyscyplinarne dwóch instancji.

Polecamy: Aby otrzymać "trzynastkę", trzeba przepracować 180 dni