Nauczyciel pracował w ramach umowy na zastępstwo od 1 września 2014 r. do 29 czerwca 2015 r. Aby otrzymać trzynastkę za 2015 r. musiałby pracować do 30 czerwca. Dzień ten w 2014 r. był dniem wolnym od pracy (sobota).

Czy nauczyciel może odwołać się od decyzji nieprzyznania trzynastki?

Odpowiedź na pytanie należy poprzedzić uwagą ogólną. Przepisy prawa pracy nie określają zasad liczenia okresów zatrudnienia. Przyjęto więc praktyczne założenie, że w przypadkach, kiedy wymagana jest ciągłość terminu, okresy liczone są kalendarzowo. Jednakże w pewnych sytuacjach jest to niemożliwe (np. wystąpienie przerw), zaś w innych przepisy nie wymagają wystąpienia ciągłości terminu. W tych ostatnich sytuacjach do liczenia terminów zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c., na zasadzie podwójnego odesłania: z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Do wyliczenia okresu pracy na potrzeby ustalenia prawa do tzw. trzynastki, nie jest wymagana ciągłość. Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) – dalej u.d.w.r., do dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnia przepracowanie co najmniej 6 miesięcy, zatem wnioskując a contrario: w pozostałej części roku kalendarzowego, może nawet wystąpić przerwa w zatrudnieniu.
Zatem do wyliczenia 6-miesięcznego okresu pracy, powodującego ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na podstawie art. 2 ust. 2 u.d.w.r., zastosowanie będzie miał art. 114 k.c. Przepis ten stwierdza, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści.
Z tego wynika, że 6-miesięczny okres pracy odpowiada na powyższej zasadzie – 180 dniom kalendarzowym. Natomiast w przedmiotowej sprawie nauczyciel od 1 stycznia 2012 r. do 29 czerwca 2012 r. przepracował 181 dni, zatem spełnił przesłankę wskazaną w treści art. 2 ust. 2 u.d.w.r. i uzyskał prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. w wysokości proporcjonalnej.
Jeżeli pracodawca mimo wszystko odmówi nauczycielowi wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nauczyciel powinien wezwać go do zapłaty, a następnie – w sytuacji odmowy - sformułować pozew do sądu pracy o ustalenie prawa i zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Polecamy: Nauczyciel, który cały rok przebywał na urlopie zdrowotnym, nie ma prawa do "trzynastki"